Web-disign-Cnerni Strazhnik ®. All rights reserved ® 2002-2008 info@schnauzerblack.com
Чемпион МИРА,Интер Чемпион,
чемпион Голландии
 

ONLY ONE V.HILBELINKHOF